مسئولیت پزشک از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی 1392
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف از این پژوهش حاضر این است که دیدگاه فقهای عظام با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/11 بررسی شده که یکی از مسائل مهم مورد بحث مسئولیت مدنی پزشک است که خوشبختانه قانون مجازات اسلامی آن را پذیرفته است و مبنای مسئولیت در این قانون پزشک را مسئول فرض می کند مگر اینکه که عدم تقصیر او به اثبات برسد که در این زمینه اکثر مشهور فقها قائل به ضمان شده اند ودر مقابل، فقهای دیگری که در صدر آن ابن ادریس قائل به عدم ضمان شده است .قانون مجازات اسلامی با پیروی از نظریه ابن ادریس که با اختصاص موادی از جمله ماده 495 و تبصره 1آن وماده 496 تبصره 1و2 آن و497 ، در صورتی که پزشک در امر درمان حاذق و متخصص بوده و تمام موازین علمی و فنی حرفه پزشکی را رعایت نماید منتهی به تلف نفس یا نقص عضو گردد قائل به عدم ضمان شده است .ولی اکثر فقهای مشهور گفته اند هر گاه طبیب اجازه بگیرد و خطا هم نکرد و اتفاقا عمل او منجر به تلف شود .قائل به ضمان طبیب شده اند. در این مقاله ابتدا به دیدگاه فقها و مستندات و سپس به ایرادات وارده به هریک پرداخته و در خاتمه به بررسی مسئولیت پزشک در قانون می پردازد .
دانلود